[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

އަމާންކަން ލިބިފައިވާ ރަށާއި ޤަދީމީ ގެފުޅު 18

. ހަރަމްފުޅަށްދާއިރު ވީހާވެސް ބޮޑަށް ސާފްތާހިރުވެގެން ރީތި ހެދުމުގައި ދިޔުން ހުއްޓެވެ. އަދި އެމިސްކިތުގައި އަޅުކަމައިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެ ފަދަ އެންމެހައި އެއްޗަކުން ދުރުވުން ހުއްޓެވެ. މިސާލަކަށް ލޮނުމެދު، ފިޔާ، އަދި ސިނގިރޭޓް ފަދަ އެއްޗެހި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ޖާބިރުގެފާނު ރިވާކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހަދީސްކުރައްވައިފައިވެއެވެ. ”ލޮނުމެދު ނުވަތަ ފިޔާ ކައިފިމީހާ ތިމަންމެނާ ދުރުވެގަންނަހުއްޓެވެ. ނުވަތަ ތިމަންމެންގެ މިސްކިތާއި ދުރުވެގަންނަހުއްޓެވެ. އަދި އެމީހަކު އެމީހެއްގެ ގޭގައި ހުންނަހުއްޓެވެ.” އަދި ޖުޒާމްބަލިފަދަ ގައިންގަޔަށްއަރާބަލިތައް ޖެހިފައިވާ މީހުން […]