[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

ރޯދައާގުޅޭ ޢިލްމީ ޚަޒާނާއިން (1)

އެމަހުގައި ﷲ ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ރޯދައިގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ފުރިހަމަގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މިކަމުގެ ޢިލްމު އެނގިފައިވުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

ﷲއަށްޓަކައި އެއްޗެއް ދޫކުރާ މީހަކަށް އެޔަށްވުރެ ހެޔޮކަމެއްއެއިލާހު ދެއްވައެވެ.

ޛައިލުއް ތަބަޤާތިލް ޙަނާބިލާގައި އިމާމު އިބުނު ރަޖަބު ރަޙިމަހުﷲ ޤާޟީ އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ބިން އަބްދުލްބާޤީ އަލްއަންޞާރީ އަލްބައްޒާޒުގެ ސިޔަރަތުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. “އަހަރެން މައްކާގެ (އޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ޙަދީޘް އުގެނުމަށް މައްކާއަށް އައިހެވެ) ކައިރިހިސާބެއްގައި ވީމެވެ. ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެއްގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަނޑުހައިވީ ދުވަހެއް ކުރިމަތިވިއެވެ. އަދި ބަނޑަށް ލާނެ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް ނުލިބުނެވެ. ކާއެއްޗެއް ލިބޭތޯ ބޭރަށް ދިޔުމުންވެސް ކާނެ އެއްޗެއް ނުފެނުނެވެ. އެހެން އުޅެނިކޮށް މަގުމަތިން ފަށުވިން ސީލްޖަހާ […]