[vstrsnln_info]

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

މި ވެބްސައިޓުގައިވާ ލިޔުންތައް ނަކަލު ކުރާނަމަ މި ވެބްސައިޓަށާއި ލިޔުންތެރިއާއަށް ހަވާލާދެއްވާ!

الإيمان ( އީމާންކަން ) – 6

އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުން އާޚިރަތް ދުވަހަކީ ޤިޔާމަތްދުވަހެވެ. އެއީ ހިސާބުބެއްލެވުމަށާއި ޖަޒާދެއްވުމަށް ﷲ ތަޢާލާ ދެވަނަފަހަރަށް މީސްތަކުން ދިރުއްވައި މަޙްޝަރުގެ މައިދާނަށް ފޮނުއްވާ ދުވަހެވެ. އެދުވަހަށް އާޚިރަތް ދުވަހޭ ކިޔުނީ އެއަށްފަހުގައި ދެން އެހެން ދުވަހެއް ނުވާކަމަށްޓަކައެވެ. އެއީ ސުވަރުގޭގެ އަހުލުވެރިން ސުވަރުގެއަށް ވައްދަވައި ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިން ނަރަކައަށް ވައްދަވާ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސުވަރުގޭގައި ނުވަތަ ނަރަކައިގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ދެމިތިބޭނެއެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙިބަސްފުޅުގައިވެއެވެ. : ” وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ […]

ދަރިފުޅާއެވެ! ބައްޕައާއި މަންމައަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ދޭށެވެ.

ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ! މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުންދާކަން މިބައްޕައަށާއި މަންމައަށް އެނގޭޙާލު، ދަރިފުޅުގެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ދޭށެވެ. ބައްޕައާއި މަންމަގެ މިބަސްކޮޅުން ދަރިފުޅަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ފައިދާކޮށްފާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. ދަރިފުޅު ދުނިޔޭގައި ހުރެއްޖެނަމަ ހަމަމިދުވަސް ދަރިފުޅު ދެކޭހުއްޓެވެ. މިބަސްކޮޅުގެ ފައިދާ ދަރިފުޅަށް ދެއްވުން އެދޭ ޙާލު ބުނަމެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ! ދަރިފުޅަށް ނޭނގުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް، މިމަންމަގެ ބަނޑުގައި ދަރިފުޅު ނުވަސްމަދުވަސް ހޭދަކުރިއެވެ. މީސްތަކުން، އެބައިމީހުންގެ އަރާމު ނިދީގައި ވަގުތުތައް ގުނަމުންދާ ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގައި ދަރިފުޅަށްޓަކައި މަންމަ ނިދިނަގާލީ ކިތައްކިތައް […]

މަރުވެފައިވާތަކެތި ކެއުމުގެ ޙުކުމް

ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم ކަނޑާއި ބެހޭގޮތުން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެތަނުގެ ފެނަކީ ސާފުތާހިރު އެއްޗެކެވެ. (އެހެނީ ވުޟޫކުރުމާއި ހިނެއުންފަދަ ކަންކަމަށް އެކަނޑުގެ ފެން ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ).